Last night, a friend sent me a lifestyle article by the Washington Post. It featured the story of a woman proverbially hitting a wall due to the persistent Covid setbacks. We’re well in it for a year now and relief isn’t noticeably in sight.

This “wall” she calls it, is…

Werkgevers zijn in Nederland verplicht om hun werknemers een veilige en gezonde werkomgeving te bieden. Nu de meesten van ons al weer zo veel maanden thuiswerken, staan we misschien niet meer zoveel stil bij wat dit betekent.

Het thema veiligheid kent zowel een lichamelijke als psychologische kant. De Arbowet stelt…

Bibi Schmidt

What you seek is seeking you.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store