Last night, a friend sent me a lifestyle article by the Washington Post. It featured the story of a woman proverbially hitting a wall due to the persistent Covid setbacks. We’re well in it for a year now and relief isn’t noticeably in sight.

This “wall” she calls it, is actually a running metaphor. It describes the feeling that can overwhelm a person somewhere along a marathon, when the finish line is not nearly to be seen, but one suddenly feels drained of all life force.

It reminded me of some of the research on workplace stressors, which are known…


Werkgevers zijn in Nederland verplicht om hun werknemers een veilige en gezonde werkomgeving te bieden. Nu de meesten van ons al weer zo veel maanden thuiswerken, staan we misschien niet meer zoveel stil bij wat dit betekent.

Het thema veiligheid kent zowel een lichamelijke als psychologische kant. De Arbowet stelt de kaders waarbinnen het beleid van bedrijven het welzijn van haar medewerkers dient te waarborgen.

De theorie is wat dit betreft prima in orde. Het in kaart brengen van risico’s, het geven van voorlichting in het kader van preventie, het bieden van goedgekeurd gereedschap, materiaal en beschermingsmiddelen, allemaal plichten die…

Bibi Schmidt

What you seek is seeking you.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store